Cài đặt phpMyAdmin trên CentOS 7

Như ở bài trước chúng qua quản lý MySQL / MariaDB bằng dòng lệnh khó khăn đối với bạn, thì việc cài đặt phpMyAdmin sẽ giúp bạn giải quyết vấn đền này một cách trực quan, thuận tiện với giao diện web.

Bước 1:cài đặt phpMyAdmin

# yum install phpmyadmin -y

Bước 2:cấu hình phpMyAdmin

Quá trình cài đặt hoàn tất ,chúng ta sẽ phải cấu hình để PHPMyAdmin cho phép chúng ta truy cập từ xa

Mở file và chỉnh sửa như sau để cho phép ip nhà bạn có thể truy cập

# nano /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

<Directory /usr/share/phpMyAdmin/>
AddDefaultCharset UTF-8

<IfModule mod_authz_core.c>
# Apache 2.4
Require local (sửa thành  Require ip <ip của bạn>)
</IfModule>
<IfModule !mod_authz_core.c>
# Apache 2.2
Order Deny,Allow
Deny from All
Allow from 127.0.0.1(sửa thành Allow from <ip của bạn>)
Allow from ::1
</IfModule>
</Directory>

<Directory /usr/share/phpMyAdmin/setup/>
<IfModule mod_authz_core.c>
# Apache 2.4
Require local (sửa thành  Require ip <ip của bạn>)
</IfModule>
<IfModule !mod_authz_core.c>
# Apache 2.2
Order Deny,Allow
Deny from All
Allow from 127.0.0.1( sửa thành Allow from <ip của bạn>)
Allow from ::1
</IfModule>
</Directory>

Khi bạn hoàn tất, khởi động lại máy chủ web Apache :

# systemctl restart httpd.service

Bước 3 : Truy cập phpMyAdmin trong Trình duyệt

Bây giờ bạn có thể truy cập vào phpMyAdmin trong trình duyệt ,dùng ip vps để truy cập

Đăng nhập  : tên người dùng  và mật khẩu sử dụng MariaDB .

http://ip-vps/phpMyAdmin/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *