Tên khóa học Dự kiến khai giảng Ngày học Giờ học Thời gian Ghi chú
PHP 25/6/2019 2-4-6 18:30-21h30
Python 25/6/2019 2-4-6 18:30-21h30
Java Web 25/6/2019 2-4-6 18:30-21h30
Android 25/6/2019 2-4-6 18:30-21h30
Tester 25/6/2019 2-4-6 18:30-21h30
CCNA 25/6/2019 2-4-6 18:30-21h30
MCSA 25/6/2019 2-4-6  18:30-21h30